بیش از ۶۰ فیلتر آماده و کاربردی دیده بان بورس تهران

60 فیلتر بورس تهران

فیلترهای بورس مجموعه ای از دستورهای از پیش تعیین شده هستند که در پیدا کردن سهم به شما کمک زیادی می کنند. فرض کنید شما قصد دارید سهمی را در بورس تهران انتخاب کرده و بعد از تحلیل سهم، آن را بخرید. به طور یقین پیدا کردن یک سهم از بین حدود ۶۰۰ نماد بورسی کار آسانی نیست و وقت زیادی را از شما خواهد گرفت.

در این هنگام فیلترهای بورسی می توانند به خوبی به شما کمک کنند تا تعداد نمادهای قابل بررسی کمتر شده و از بین چند نماد مشخص به دنبال سهم خوب بگردید.

به طور مثال فیلتر زیر نمادهایی را نمایش می دهد که صف فروش زیر ۲ میلیون دارند:

(po1)==(tmin)&&(qd1)==0&&(qo1)<2000000

بعد از اجرای این فیلتر، نمادهایی برای شما نشان داده می شود که صف فروش هستند و در عین حال، حجم صف فروش آن ها کمتر از ۲ میلیون است. حالا شما می توانید از بین چند نماد نمایشی، در مدت زمان کمتری سهم مناسب برای خرید را پیدا کنید.

 

۱- فیلتر شماره یک

استفاده از این فیلتر سهم هایی را به شما نشان می دهد که صف خرید بالای ۲ میلیون حجم دارند:

(pd1)==(tmax)&&(qo1)==0&&(qd1)>=2000000

۲- فیلتر شماره ۲

نمایش سهم هایی که صف فروش کم حجم (زیر ۲ میلیون) دارند:

(po1)==(tmin)&&(qd1)==0&&(qo1)<2000000

۳- فیلتر شماره ۳

نمادهایی که حداقل نیمی از خریدها توسط فرد یا افراد حقوقی انجام شده است:

(ct).Buy_N_Volume > (tvol) * 0.5

۴- فیلتر شماره ۴

سهم هایی که قیمت پایانی ۱.۵ درصد بالاتر از آخرین قیمت معامله است:

۱.۰۱۵*(pc)>=(pl)

۵- فیلتر شماره ۵

سهم هایی که قیمت پایانی ۳ درصد بالاتر از آخرین قیمت معامله است:

۱.۰۳*(pl)<=(pc)

۶- فیلتر شماره ۶

صف فروش دو برابر حجم مبنا

(po1)==(tmin)&&(qo1)>=2*(bvol)

۷- فیلتر شماره ۷

سهم هایی که آخرین قیمت معامله ۳ درصد بالاتر از قیمت پایانی است:

۱.۰۳*(pl)>=(pc)

۸- فیلتر شماره ۸

نمادهایی که صف خرید کم حجم دارند:

(pd1) == (tmax) && (qd1)>=0.2*(bvol) && (qd1)<=(bvol)

۹- فیلتر شماره ۹

نمادهایی را نمایش می دهد که در حال تشکیل صف خرید هستند:

(po1)<= (tmax) && (po1)>= (tmax)-1 && (pd1)<(tmax)

۱۰- فیلتر شماره ۱۰

سهام هایی که ۴ روز متوالی منفی بودند:

بخوانید
سهام عدالت قفل شده است و خریدار ندارد / سهامداران چه باید کنند؟

[ih][3].Pclosing > [ih][2].Pclosing && [ih][2].Pclosing
> [ih][1].Pclosing && [ih][1].Pclosing > [ih][0].Pclosing

۱۱- فیلتر شماره ۱۱

نمادهایی را نمایش می دهد که تعداد فروشندگان دو برابر تعداد خریداران است و احتمالا سهم منفی خواهد شد:

۲*((ct).Buy_CountI) <= (ct).Sell_CountI

۱۲- فیلتر شماره ۱۲

نمادهایی که در حال حاضر صف فروش هستند:

(po1) == (tmin) && (zo1)!=0

۱۳- فیلتر شماره ۱۳

نمادهایی که در حال حاضر صف خرید هستند:

(pd1) == (tmax) && (qd1)!=0

۱۴- فیلتر کاربردی شماره ۱۴

این فیلتر نمادهایی را نمایش می دهد که نوسان بیش از ۵ درصد در روز داشته اند:

((pmax)-(pmin))/(pmin) >= 0.05

۱۵- فیلتر شماره ۱۵

این فیلتر نمادهایی را به شما نمایش می دهد که زیان ده هستند.

(pe)<0

۱۶- فیلتر شماره ۱۶

نمادهایی که کمترین قیمت در روز اخیر را دارند:

(pmin)==(pl)

۱۷- فیلتر شماره ۱۷

این فیلتر سهم هایی را نشان می دهد که فروشندگان قوی تر هستند و ممکن است سهم به صف فروش برسد:

(qd1)+(qd2)+(qd3)<((qo1)+(qo2)+(qo3))/10

۱۸- فیلتر شماره ۱۸

فیلتر حجم مشکوک

(tvol)> [is5] && (tvol)>2*[is6]

۱۹- فیلتر شماره ۱۹

این فیلتر نمادهایی را نمایش می دهد که در یک ماه گذشته ۲۰ درصد افت قیمتی داشتند.

([ih][20].PriceMax-(pl))/[ih][20].PriceMax>.20

۲۰- فیلتر شماره ۲۰

این فیلتر سهم هایی را به شما نمایش می دهد که احتمالا فردا مثبت باشند. این فیلتر به پیش بینی بازار فردا نیز معروف است، چون اگر تعداد نمادهای نمایش داده شده زیاد باشد، کل بازار مثبت خواهد بود.


(tno)>50&&(tvol)>(bvol)&&(bvol)<=7000000&&(plp)>=(pcp)+ 1.5&&(eps)>0

۲۱- فیلتر شماره ۲۱

فیلتر نمایش سهم هایی که معاملات بلوکی داشته‌اند:


(l18)[(l18).length-1]=='2'

۲۲- فیلتر شماره ۲۲

سهم هایی که حداقل سه روز در صف فروش بودند:

(py) > (pf) && (pmin) == (pmax) && (pmin) ==
(pl) && [ih][0].PriceYesterday > [ih][0].PriceFirst
&& [ih][0].PriceMin == [ih][0].PriceMax &&
[ih][0].PriceMin == [ih][0].PDrCotVal && [ih][1].PriceYesterday
> [ih][1].PriceFirst && [ih][1].PriceMin == [ih][1].PriceMax
&& [ih][1].PriceMin == [ih][1].PDrCotVal

۲۳- فیلتر شماره ۲۳

سهم هایی که حداقل سه روز در صف خرید بودند:

(py) < (pf) && (pmin) == (pmax) && (pmin) ==
(pl) && [ih][0].PriceYesterday < [ih][0].PriceFirst
&& [ih][0].PriceMin == [ih][0].PriceMax &&
[ih][0].PriceMin == [ih][0].PDrCotVal && [ih][1].PriceYesterday
< [ih][1].PriceFirst && [ih][1].PriceMin == [ih][1].PriceMax
&& [ih][1].PriceMin == [ih][1].PDrCotVal

۲۴- فیلتر شماره ۲۴

بخوانید
استقبال بی سابقه از بورس! 1.2 میلیون نفر کد گرفتند

فیلتر نمایش شرکت های فرابورسی:

(bvol) == 1

۲۵- فیلتر شماره ۲۵

سهم هایی که روز قبل صف خرید بودند:

[ih][0].PDrCotVal == Math.floor([ih][1].PClosing*1.05)

۲۶- فیلتر مهم شماره ۲۶

این فیلتر سهم هایی را نشان می دهد که در نمودار کندل دوجی یا صلیب تشکیل داده اند:

(pl) > (pf) && (pmax)>(pl) && (pmin)<(pl)
&& (py) > (pc) && (pl)/(pf)<1.004 && (py)
> (pf)

۲۷- فیلتر شماره ۲۷

نمادهایی که تشکیل الگوی چکش دادند:

(pl) > (pc) && (pmax) > (pmin) && (pl) >
(py) && (pmax) > (py) && (pf) >= (py) &&
(pl) > (pmin) && (pl) > (pf) && (pl)/(pf)<1.015
&& (pl)/(pf)> 1.005 && (pmax) == (pl) &&
(tno) > 1

۲۸- فیلتر شماره ۲۸

نمادهایی که نسبت به ۶۰ روز گذشته، ۵۰ درصد ریزش داشتند

(([ih][59].PriceMax-(pl))/[ih][59].PriceMax>.50)

۲۹- فیلتر شماره ۲۹

سهم هایی که حجم معاملات روزانه آن ها بیشتر از حجم مبناست

(tvol) > (bvol)

۳۰- فیلتر شماره ۳۰

سهم های حق تقدم را نمایش می دهد

(l18)[(l18).length-1] == 'ح'

۳۱- فیلتر شماره ۳۱

نمایش سهم هایی که حجم معاملات بیشتر از دوروز گذشته دارند

(tvol) > [ih][1].QTotTran5J

۳۲- فیلتر شماره ۳۲

این فیلتر شرکت هایی را نمایش می دهد که تعداد سهام کمتر از ۲۰۰ میلیون دارند. می توانید عدد را به دلخواه تغییر دهید. با استفاده از این فیلتر می توانید شرکت های کوچک بورسی را پیدا کنید

(z)<=200000000

۳۳- فیلتر شماره ۳۳

با استفاده از این فیلتر می توانید شرکت هایی که تعداد سهام بالای ۵۰۰ میلیون دارند را پیدا کنید

(z)>=500000000

۳۴- فیلتر شماره ۳۴

شرکت هایی که p/e کوچکتر از ۵ دارند

(pe) < 5

۳۵- فیلتر شماره ۳۵

سهم هایی که افزایش ارزش معاملات بیشتر از میانگین سه ماه گذشته است:

(tval)>[is1]

۳۶- فیلتر شماره ۳۶

سهم هایی که در یک سال گذشته کمتر از ۸۰ روز منفی بودند:

[is19]<80

۳۷- فیلتر شماره ۳۷

سهم هایی که از مثبت به منفی پیش رفته اند

(pf)<(py)&&(pl)>(py)

۳۸- فیلتر شماره ۳۸

سهم هایی که امروز مثبت بسته شدند:

(plp)>0

۳۹- فیلتر شماره ۳۹

سهم هایی که امروز منفی بودند و احتمال زیاد فردا نیز منفی خواهند بود:

(pl)<(py)&&(pc)>0

۴۰- فیلتر شماره ۴۰

بخوانید
جدیدترین خبرها درباره نماد شستا و نماد وبصادر

تعداد خریداران بیشتر از فروشندگان + قدرت خریداران بیشتر از فروشندگان

(qd1)*(pd1)+(qd2)*(pd2)+(qd3)*(pd3)>=2*((qo1)*(po1)+(qo2)*(po2)+(qo3)*(po3))&&(pl)>=(py)&&(pl)!=(tmax)&&(tno)>30&&(ct).Buy_CountI>=(ct).Sell_CountI

۴۱- فیلتر شماره ۴۱

سهم هایی که در حال رسیدن به صف فروش هستند:

(pl)<=1.006*(tmin)&&(qd1)>0

۴۲- فیلتر شماره ۴۲

نمایش کوچکترین شرکت های بورس و فرابورس

(z)*(pc)<=3000000000000

۴۳- فیلتر شماره ۴۳

سهم هایی که قیمت کمتر از ۲۰۰ تومان دارند

(pc)<2000

۴۴- فیلتر شماره ۴۴

سهم هایی که eps بزرگتر از ۵۰۰ دارند

(eps)>=5000

۴۵- فیلتر شماره ۴۵

حجم فروش حقوقی بیشتر از حجم فروش حقیقی

(ct).Sell_N_Volume>(ct).Sell_I_Volume

۴۶- فیلتر شماره ۴۶

تعداد خریداران حقیقی دو برابر تعداد فروشندگان حقیقی

(ct).Buy_CountI>=2*((ct).Sell_CountI)

۴۷- فیلتر شماره ۴۷

حجم سفارشات خرید ۱۰۰ برابر حجم سفارشات فروش


((qd1)+(qd2)+(qd3))>(100*((qo1)+(qo2)+(qo3)))

۴۸- فیلتر شماره ۴۸

سهم هایی که چندین روز منفی بودند و در حال مثبت شدن هستند


((pl)<((pf)-((pf)-(pmin))/2)&&(pl)>((pmin)+((pf)-(pmin))/4)&&(plp)<=1&&(tno)>10&&(pf)>(pmin)&&(pf)>(py))
||
((pf)<(py)&&(plp)<1&&(tno)>10&&(pl)>(py))
||
((pl)>1.01*(pf)&&(tno)>10&&(pf)>1.01*(py)&&(pl)!=(tmax))
|| ((pl)>1.02*(pf)&&(tno)>10&&(pl)!=(tmax)) ||
((pf)<1.01*(pmin)&&(plp)<=1&&(tno)>10&&(pl)>1.02*(pmin))

۴۹- فیلتر شماره ۴۹

این فیلتر سهم‌هایی را نشان می دهد که حجم خرید حقیقی‌ها بیش از ۷۰% و حجم فروش حقوقی‌ها بیش از ۷۰% معاملات است (کد به کد حقوقی به حقیقی).


(ct).Buy_I_Volume>0.7*(tvol)&&(ct).Sell_N_Volume>0.7*(tvol)

۵۰- فیلتر شماره ۵۰

تعداد خریداران حقوقی ۵ برابر فروشندگان حقوقی


(ct).Buy_CountN>=5*((ct).Sell_CountN)

۵۱- فیلتر شماره ۵۱

الگوی ساعت – آخرین معامله ۲ درصد بالاتر از قیمت پایانی و قدرت خریداران بیشتر از فروشندگان


(plp)-(pcp)>2&&(plc)<0&&(pmin)==(tmin)&&((ct).Buy_I_Volume/(ct).Buy_CountI)>((ct).Sell_I_Volume/(ct).Sell_CountI)

۵۲- فیلتر شماره ۵۲

سهم هایی که ۵ برابر میانگین ماهانه معامله شده و به فیلتر حجم مشکوک معروف است


(tvol)>5*(([ih][0].QTotTran5J+[ih][1].QTotTran5J+[ih][2].QTotTran5J+[ih][3].QTotTran5J+[ih][4].QTotTran5J+[ih][5].QTotTran5J+[ih][6].QTotTran5J+[ih][7].QTotTran5J+[ih][8].QTotTran5J+[ih][9].QTotTran5J+[ih][10].QTotTran5J+[ih][11].QTotTran5J+[ih][12].QTotTran5J+[ih][13].QTotTran5J+[ih][14].QTotTran5J+[ih][15].QTotTran5J+[ih][16].QTotTran5J+[ih][17].QTotTran5J+[ih][18].QTotTran5J+[ih][19].QTotTran5J+[ih][20].QTotTran5J+[ih][21].QTotTran5J+[ih][22].QTotTran5J+[ih][23].QTotTran5J+[ih][24].QTotTran5J+[ih][25].QTotTran5J+[ih][26].QTotTran5J+[ih][27].QTotTran5J+[ih][28].QTotTran5J+[ih][29].QTotTran5J)/30)

۵۳- فیلتر شماره ۵۳

فیلتر ورود پول هوشمند


(tvol)>[is5]&&((ct).Buy_I_Volume/(ct).Buy_CountI)>=((ct).Sell_I_Volume/(ct).Sell_CountI)

۵۴- فیلتر شماره ۵۴

فیلتر کد به کد حقوقی به حقیقی

(py)<(pf)&&(py)<(pmax)&&(tvol)>([ih][0].QTotTran5J+[ih][1].QTotTran5J+[ih][2].QTotTran5J+[ih][3].QTotTran5J+[ih][4].QTotTran5J+[ih][5].QTotTran5J+[ih][6].QTotTran5J+[ih][7].QTotTran5J+[ih][8].QTotTran5J+[ih][9].QTotTran5J+[ih][10].QTotTran5J+[ih][11].QTotTran5J+[ih][12].QTotTran5J+[ih][13].QTotTran5J+[ih][14].QTotTran5J+[ih][15].QTotTran5J+[ih][16].QTotTran5J+[ih][17].QTotTran5J+[ih][18].QTotTran5J+[ih][19].QTotTran5J+[ih][20].QTotTran5J+[ih][21].QTotTran5J+[ih][22].QTotTran5J+[ih][23].QTotTran5J+[ih][24].QTotTran5J+[ih][25].QTotTran5J+[ih][26].QTotTran5J+[ih][27].QTotTran5J+[ih][28].QTotTran5J+[ih][29].QTotTran5J)/30&&((ct).Buy_I_Volume/(ct).Buy_CountI)>=((ct).Sell_I_Volume/(ct).Sell_CountI)&&(ct).Buy_I_Volume>0.5*(tvol)&&(ct).Sell_N_Volume>0.5*(tvol)&&(py)<(pc)&&(py)<(pl)

۵۵- فیلتر شماره ۵۵

فیلتر خروج پول هوشمند


(py)<(pf)&&(py)<(pmax)&&(tvol)>1.5*(([ih][0].QTotTran5J+[ih][1].QTotTran5J+[ih][2].QTotTran5J+[ih][3].QTotTran5J+[ih][4].QTotTran5J+[ih][5].QTotTran5J+[ih][6].QTotTran5J+[ih][7].QTotTran5J+[ih][8].QTotTran5J+[ih][9].QTotTran5J+[ih][10].QTotTran5J+[ih][11].QTotTran5J+[ih][12].QTotTran5J+[ih][13].QTotTran5J+[ih][14].QTotTran5J+[ih][15].QTotTran5J+[ih][16].QTotTran5J+[ih][17].QTotTran5J+[ih][18].QTotTran5J+[ih][19].QTotTran5J+[ih][20].QTotTran5J+[ih][21].QTotTran5J+[ih][22].QTotTran5J+[ih][23].QTotTran5J+[ih][24].QTotTran5J+[ih][25].QTotTran5J+[ih][26].QTotTran5J+[ih][27].QTotTran5J+[ih][28].QTotTran5J+[ih][29].QTotTran5J)/30)&&((ct).Buy_I_Volume/(ct).Buy_CountI)<((ct).Sell_I_Volume/(ct).Sell_CountI)&&(pl)<=(pc)&&(plp)<0&&(py)>(pc)&&(py)>(pl)

۵۶- فیلتر شماره ۵۶

خروج پول هوشمند ۲


(tvol)>[is6]&&((ct).Buy_I_Volume/(ct).Buy_CountI)<((ct).Sell_I_Volume/(ct).Sell_CountI)

۵۷- فیلتر شماره ۵۷

حجم مبنای بیشتر از یک میلیون و پانصد هزار


(bvol) > 1500000

۵۸- فیلتر شماره ۵۸

سهم هایی که از سمت منفی به سمت مثبت پیش می روند و برای نوسانگیری کاربرد دارد

(pcp)<-3&&(plp)>-3

۵۹- فیلتر شماره ۵۹

سهم هایی که در یک ماه گذشته بیشتر از ۲۰ درصد افت قیمتی داشتند

([ih][20].PriceMax-(pl))/[ih][20].PriceMax>.20

۶۰- فیلتر شماره ۶۰

این فیلتر سهم هایی را نشان می دهد که میانگین حجم فروش حقیقی‌ها در ۳ ماه گذشته کمتر از میانگین حجم معاملات در ۳ ماه گذشته است.

[is70]<[is5]

2 نظر برای "بیش از ۶۰ فیلتر آماده و کاربردی دیده بان بورس تهران" ارسال شده
  1. Avatar جابر مرادی گفت:

    عالی..متشکرم

  2. Avatar سیما گفت:

    خیلی جالب بود….
    این فیلترها باعث صرفه جویی وقت در پیدا کردن سهام های مورد نظر است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *